STANDAARD VERKOOPVOORWAARDEN

  1. Elke factuur dient volledig betaald te worden binnen een termijn van 15 dagen na de factuurdatum. 
  2. Geen enkele klacht met betrekking tot de factuur zal nog aanvaard worden na verloop van 14 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Elke klacht dient bij aangetekend schrijven te geschieden en dient gemotiveerd te zijn. 
  3. Indien de betaling niet op de gestelde vervaldatum volledig werd verricht, worden van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling de wettelijke nalatigheidsinteresten aangerekend op het nog openstaande bedrag 
  4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten gemaakt voor de invordering van een openstaande schuld, zijn ten laste van de schuldenaar als de schuldenaar in het ongelijk wordt gesteld. 
  5. In geval van geschil of invordering langs gerechtelijke weg zijn uitsluitend de Nederlandstalige kamers van de rechtbanken van Oudenaarde bevoegd. 

Abonnementen

  1. Abonnementen zijn maandelijks opzegbaar tot 1 dag voor het hernieuwen van het abonnement.


Annuleren Hermes Running Events

  1. Annuleren kan tot 1 week voor het event of tot de inschrijvingen gesloten zijn.
  2. Tot 30 dagen voor het event wordt het volledige bedrag terugbetaald.
  3. Tussen 30 dagen en 1 week voor het event wordt 50% van het totale bedrag terugbetaald.
  4. Alle terugbetalingen gebeuren in de week na het event.


Algemene voorwaarden Hermes Running Events

 

1. Elke deelnemer loopt op eigen risico en verantwoordelijkheid: u bent NIET door de organisatoren verzekerd voor gebeurlijke ongevallen of opgelopen letsels.

2. Door zich in te schrijven verklaart de deelnemer gezond en in conditie te zijn om de gekozen afstand zonder risico te kunnen lopen. De deelnemer wint hierover zo nodig vooraf medisch advies in.

3. Je bent pas ingeschreven na betaling. 

4. De organisatie is niet verplicht om het inschrijfgeld terug te betalen indien het evenement door oorzaken buiten onze wil afgelast dient te worden. De inschrijving wordt in dat geval overgedragen naar een ander evenement.

5. De deelnemer stemt in met:

·       vermelding op de deelnemerslijst (op de website);

·       publicatie van foto’s en video’s van de wedstrijd op de website en op andere locaties (vb. facebook, fotosites) van de organisatie, zonder enig recht op vergoeding;

·       vermelding in de uitslagen.

·       het strikt naleven van de door de overheid opgelegde maatregelen voor dit type sportmanifestaties die eventueel van toepassing zullen zijn op het ogenblik van de wedstrijd. (Als er op dat ogenblik bijzondere maatregelen gelden, dan wordt u daarover uiteraard geïnformeerd ter plaatse en zo mogelijk ook vooraf via de website van de organisator.)

6. De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen van de deelnemers tijdens het evenement.

7. Privacy, bescherming van persoonsgegevens:

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die wij van u ontvangen uitsluitend met het oog op het organiseren en faciliteren van de evenementen van Hermes Running Events.

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

De deelnemer draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij/zij aan ons bezorgt.

De deelnemer bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.

8. De organisatie is gerechtigd een deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan het wedstrijdreglement of zich onsportief gedraagt.

9. De deelnemer dient steeds de richtlijnen van de organisatie, alsook van de seingevers en de politie, te respecteren en op te volgen.